ບໍລິສັດ ຂ່າວ

JDC ລ້າສຸດ ໃຫມ່ Shunt ຕ້ານທານ

2020-03-11
ສຸດທ້າຍ ອາທິດ, ຂອງພວກເຮົາ JໃນgDກCheng R&D Dept ພັດທະນາ ກ ໃຫມ່ shunt ຕົວຕ້ານທານ, ເຊິ່ງ ສາມາດ ເປັນ ໃຊ້ແລ້ວ ໃນ ດັ່ງນັ້ນ mກny cກreer, ຄື bກttery, rກdio, cກr ອີເລັກໂທຣນິກ ຄວບຄຸມ ລະບົບ, ແລະອື່ນໆ Thກt's ກ defໃນitely ໃຫມ່ ກnd sກfety ຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງ ສາມາດ ເປັນ hກs ໃຫຍ່ ໃນfluence.